Deklaracja dostępności 2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Brak sugestii korekty błędów wejściowego.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-13. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Holewczyńska, bozena.holewczynska@psmwschowa.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655403415. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku szkoły znajduje się od ul. Obrońców Warszawy,
 2. Szkoła jest budynkiem 2-kondygnacyjnym i nie posiada wind,
 3. Brak pochylni , platform. Szkoła jest budynkiem zabytkowym i konserwator nie udzielił zgody na przebudowę pod kątem tych elementów,
 4. Na niewielkim terenie wokół budynku brak miejsc na wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach,
 6. Brak możliwości zapewnienia korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.