Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska