Termomodernizacja placówki

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie został objęty projektem „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżetu państwa.
Projekt ma na celu zapewnienie optymalnych warunków do kształcenia, poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Projektem zostało objętych ponad 150 szkół artystycznych z terenu całego kraju.
Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.
W 2017 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
I etap polegający na termomodernizacji budynku został zakończony w 2019 r.
Budynek został docieplony i odwilgocony. Wzmocniono fundamenty i konstrukcję dachu.
Całkowicie wymieniona została instalacja elektryczna, sanitarna i c. o. Zamontowano zdrowsze, energooszczędne oświetlenie. W budynku odtworzono zabytkowe parkiety i pierwotną kolorystykę ścian. Wprowadzono rozwiązania służące bezpieczeństwu pożarowemu.
W II etapie zostanie wykonana adaptacja poddasza i wentylacja mechaniczna pomieszczeń wg projektu zamiennego.

MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/